Arbetsmiljöpolicy

Trygg och miljövänlig sanering, ring 08-420 535 55

Arbetsmiljöpolicy – Wasa Skadeservice AB

Vår verksamhet innehåller arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöpolicyn ska därför verka för att minimera dessa risker och säkerställa att myndigheternas krav på arbetsmiljö efterlevs.

Vi ska göra vårt yttersta för att verka för en säker och trygg arbetsmiljö, där personalen också känner stimulans och utvecklingspotential i sitt dagliga arbete. Här inkluderar vi också miljön för dem som vistas i närheten av vår arbetsplats.

I den dagliga verksamheten

Detta åstadkommer vi genom att:
• kontinuerligt utbilda alla medarbetare inom arbetsmiljöområdet
• fylla Arbetsmiljöverkets krav och föreskrifter
• arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete som också inkluderar stress och psykosociala förhållanden
• följa upp alla olyckor och tillbud med handlingsplan

AFS 2001:1 & 2003:4 – Systematiskt arbetsmiljöarbete
AFS 2015:4 – Organisatorisk och social arbetsmiljö
AFS 2020:1 – Arbetsplatsens utformning
AFS 2006:1 – Asbestsanering
AFS 1999:3 – Bygg och anläggningsarbeten
AFS 2011:19 – Kemiska arbetsmiljörisker
AFS 2015:2 – Föreskrifter om kvarts-stendamm i arbetsmiljön

Asbestsanering Stockholm - 1

Sanering av hälsofarliga ämnen

Både de som leder arbetet och samtliga medarbetare har erforderlig utbildning för sina uppgifter.

Utbildningen omfattar tex moment som asbestens egenskaper, hälsoeffekter, handhavande av personlig skyddsutrustning, arbetsmetoder, kontrollåtgärder, avfallshantering, saneringsåtgärder osv.

Asbest

Vi har av Arbetsmiljöverket tillstånd att hantera material som innehåller asbest
med en högre halt än 1 viktprocent, när det gäller rivning av byggnad, byggnadsdel,
teknisk anordning eller del av sådan anordning.

PCB

PCB-föreningarna har skadliga effekter på djur och människor. PCB har tillverkats och använts därför att de har flera värdefulla tekniska egenskaper. De har använts i elektrisk utrustning som transformatorer och kondensatorer och även som mjukgörare i t ex fogmassor. När man blev medveten om effekterna av PCB i miljön förbjöds PCB 1972 i öppen användning i Sverige. Sedan dess har man alltså inte fått montera fogmassa med PCB i fogar eller lägga in golvmassa med innehåll av PCB.

Mögel

Mögel kan tex omfatta organiskt damm, toxiner och olika mikrobiologiska substanser.

Byggnadsrelaterade hälsobesvär eller det som kallas för ”sjuka hus-sjuka” kan ibland ha mikrobiologiska orsaker. Vi har utarbetade rutiner för uppdrag som omfattar sanering av mögel och mikrobiella substanser.

Damm, kvarts och stendamm

Damm som innehåller kvartspartiklar är en hälsofara och finns på många arbetsplatser, till exempel när man river fastigheter eller tar bort klinker och kakel.

Inför sådana uppdrag gör vi alltid en dokumenterad riskbedömning med åtgärder som ska genomföras till skydd för persona och omkringliggande miljö.

Vår ambitionsnivå!

Målet för arbetsmiljön är att skapa en säker miljö med ett minimum av tillbud, olyckor och risker där de som arbetar trivs och mår bra.

Miljövänlig rivning och sanering i Stockholm

Vårt fokus på miljö lönar sig både för oss vår personal och den omgivning där vi utför vårt arbete.

Kontakta oss gärna för att veta mer om hur vi jobbar miljösäkert med rivning och sanering i Stockholm.

Miljövänlig sanering och rivning - Kan vi hjälpa dig?