Asbestsanering Stockholm

Trygg och miljövänlig sanering sedan 2005, ring 08-420 535 55

Trygg sanering av asbest i Stockholm

Asbest är ett farligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar som till exempel cancer. I lokaler och byggnader uppförda tidigare än 1973 föreligger stor risk för asbestangrepp och asbest är totalförbjudet sedan 1982. Hör av er till oss om ni behöver hjälp med asbestsanering i er lokal, vi är verksamma i hela Storstockholm.

Så jobbar vi med asbestsanering

Arbete med asbest är ett riskfyllt arbete som bör tas på största allvar. Hanterar man asbesthaltigt avfall på felaktigt utsätter man också omgivningen för en hälsorisk. Det damm som frigörs vid asbestsaneringar innehåller fibrer som vid inandning kan leda till bland annat lungcancer.

På Wasa Skadeservice är vi måna om både miljö, er hälsa och vår personals hälsa. Därför följer vi Arbetsmiljöverkets föreskrifter för hantering och sanering av asbest.

Asbestsanering Stockholm - 1

Vad är asbest?

Asbest är ett samlingsnamn på flera mineraler som finns i naturen. Den dominerande asbestsorten är krysotil (vit asbest). Asbest har använts sedan en lång tid tillbaka på grund av materialets värdefulla tekniska egenskaper. Asbest har hög mekanisk hållfasthet och smidighet, hög termisk beständighet, som innebär att det tål höga temperaturer, god ljud- och värmeisolerande förmåga samt hög kemisk beständighet, som innebär att det har hög tålighet mot kemikalier.

Var finns asbest?

Asbest gömmer sig ofta i till exempel gammalt mattlim, kakelfogar och fix, fönsterkitt, eternitplattor, rörisoleringar och isoleringsmaterial – för att bara nämna några typer av material.

Vad gör att asbest är så farligt?

Asbest består av mycket små fibrer som kan ge stora skador och svåra lungsjukdomar på längre sikt om fibrerna följer med luften som vi andas ned i lungorna. De yrkesgrupper som är mest utsatta och riskerar att utsättas för asbest och även sjukdomar på grund av asbest är elektriker, snickare, golvläggare, rörläggare samt städpersonal. För att förhindra risker med asbest är det därför viktigt att ta hjälp med att utföra en asbestsanering.

Förebygg hälsorisker genom asbestsanering

Undvik allvarliga hälsorisker genom att ta reda på om ni har asbest med en asbestanalys. Förekommer det hos er bör en asbestsanering utföras omgående. Vid en asbestsanering är det viktigt att saneringen går rätt till för att undvika riskerna med asbestfibrerna. Bland annat måste rätt typ av kläder och utrustning användas. Sedan måste asbestsaneringen också utföras med rätt typ av metod som minimerar riskerna både för personal och för verksamheter i närområdet.

Wasa Skadeservice AB i Stockholm är auktoriserade asbestsanerare och kan hjälpa er genom hela processen, från själva undersökningen av materialet till en genomförd asbestsanering.

Det är straffbart att bryta mot reglerna för asbesthantering

Instruktioner om hur asbest ska hanteras ska finnas på varje arbetsplats där asbestarbete kan förekomma, liksom instruktioner om nödvändiga skyddsåtgärder.

Brott mot reglerna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan medföra böter eller en sanktionsavgift. Det är därför viktigt att rätt kunskap och kompetens finns när asbest ska saneras.

Behöver du hjälp med asbestsanering i Stockholm?

Vi är verksamma och erbjuder asbestsanering i hela Stockholmsregionen och hjälper dig gärna med sanering av asbest i ditt hem eller din fastighet.

Kontakta oss gärna för att veta mer om hur material som innehåller asbest ska hanteras samt för att boka in din hjälp med asbestsanering i Stockholm.

Asbestsanering i Stockholm – Några vanliga frågor vi ofta får

Vi är en saneringsfirma som bl.a. sanerar asbest. Vi på Wasa Skadeservice AB i Stockholm utför enbart miljövänlig asbestsanering.

Företaget har varit i drift sedan 2005 och omvandlades till aktiebolag 2010. Vi hjälper med allt som rör sanering av asbest!

Vi är måna om både miljö, er hälsa och vår personals hälsa. Därför följer vi Arbetsmiljöverkets föreskrifter för rivning, sanering och demontering av asbest och eternit.

Vi håller en hög kvalitet och servicenivå, är enkla att nå och levererar i tid!

Asbestsanering – Hur välja en seriös saneringsfirma i Stockholm?

Kolla upp företaget och organisationsnumret på lämplig sajt. Om det tex är nyregistrerat eller om det är något annat som skapar frågetecken tex när det gäller den ekonomiska statusen. I en storstad som Stockhom finns tyvärr en del aktörer som inte jobbar seriöst med asbestsanering.

Vår rekommendation är att ni anlitar ett företag som hanterar asbest på ett seriöst och professionellt sätt. Tänk på miljöriskerna både för dig själv och för den personal som kan exponeras om det är en oseriös aktör.

Vi är behöriga asbestsanerare och kan hjälpa er med asbestsanering i Stockholm, ta en kontakt så berättar vi mer.

Vem kan hjälpa med asbestsanering i Stockholm?

Nu talar vi egen sak, men fakta är ändå att vi på Wasa Skadeservice AB har erfarenhet av asbestsanering i Stockholm sedan 2005.

Vi har självklart tillstånd från Arbetsmiljöverket för att utföra asbestsanering. Vi hjälper dig genom hela processen från början till slut: tillståndsansökan, miljöinventering, provtagning och så förstås själva asbestsaneringen.

Ni är välkomna att kontakta oss, vi garanterar alltid trygga lösningar med hög kvalite på vår sanering av asbest!

Vad krävs för att kunna erbjuda asbestsanering i Stockholm?

Den som ska leda och utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material måste ha särskild utbildning enligt AFS 2006:1. Föreskrifterna för hur asbest ska saneras och tas om hand vid rivning och ombyggnation är omfattande och tillstånd ska utfärdas av Arbetsmiljöverket för varje enskilt projekt.

När det gäller arbetsplatser har byggherren eller den som låter genomföra arbetet huvudansvaret. Men även projektörer, BAS-P, BAS-U och arbetsgivaren har ansvar. Ansvaret inbegriper att låta göra en utredning om det föreligger risk för förekomst av asbest samt att vidta de åtgärder som behövs för att minimera riskerna vid sanering.

Vi tar säkerheten och arbetsmiljön vid asbestarbeten på största allvar, både för våra medarbetares och våra kunders skull. På Wasa Skadesanering jobbar vi med asbestsaneringar i hela Stockholmsregionen.

Asbestsanering i Stockholm – Hur går det till?

Eftersom asbest är så farligt krävs utbildning och certifiering för att arbeta med sanering av asbest. Man behöver följa de föreskrifter som Arbestmiljöverket utfärdat. Vi har dessa certifieringar, upparbetade rutiner och jobbar med asbestsanering i hela Storstockholm.

En sanering av asbest kan delas upp i nedan steg:
1. Först utförs en asbestanalys så vi vet vad vi har att göra med.
2. Vi upprättar en anmälan om abestsanering för tillstånd.
3. En yrkesmässig asbestsanering inleds med att området spärras av, personlig skyddsutrustning och säkerhetsslussar som sätts upp.
4. Själva asbestsaneringen med hantering av materialet som ska saneras.
5. Säker och miljövänlig hantering av asbestavfall med emballering, märkning och deponering.

Får jag hantera asbest själv?

Som privatperson gäller inte samma regelverk som för ett företag med anställda som lyder under Arbetsmiljölagen och de föreskrifter som Arbetsmiljverket utfärdar.

Det man bör komma ihåg är att asbest är mycket farligt också vid enstaka exponeringar. Var rädd om din hälsa och överlåt miljöfarlig verksamhet till en saneringsfirma som har lång erfarenhet av asbestsanering i Stockholm.

Våra anställda är alla kompetenta, miljömedvetna, säkerhetsmedvetna och erfarna asbestsanerare.

Miljövänlig sanering och rivning - Kan vi hjälpa dig?