Hur kan man få med god arbetsmiljö i ett rivningsprojekt?

För oss på Wasa Skadeservice i Stockholm är god arbetsmiljö och säkerhet vår högsta prioritet. För att säkerställa en god arbetsmiljö i ett rivningsprojekt av en byggnad finns det flera åtgärder och riktlinjer att följa.

Här är några faktorer som bidrar till en god arbetsmiljö och minskad olycksrisk i ett rivningsprojekt

1. Riskbedömning och planering: Genomför en grundlig riskbedömning för att identifiera de potentiella farorna och riskerna som är förknippade med rivningsarbetet. Utarbeta en plan för att minimera, kontrollera eller eliminera dessa risker. Se till att alla anställda och entreprenörer är medvetna om riskerna och följer de fastställda säkerhetsprocedurerna.

2. Säkerhetsutbildning: Se till att all personal som arbetar på rivningsprojektet har rätt utbildning och kunskap om säkerhetsföreskrifter och procedurer. Utbilda dem om hantering av farligt material, användning av personlig skyddsutrustning (PSU), korrekt användning av verktyg och maskiner, och nödförfaranden.

3. Personlig skyddsutrustning (PSU): Se till att all personal har tillgång till och använder rätt PSU som är lämplig för de risker som är förknippade med rivningsarbetet. Det kan inkludera hjälmar, skyddsglasögon, hörselskydd, andningsskydd, skyddshandskar och skyddskläder.

4. Maskiner och verktyg: Säkerställ att alla maskiner och verktyg som används under rivningsarbetet är i gott skick, regelbundet underhållna och säkra att använda. Se till att personalen får rätt utbildning och instruktioner för att använda dem på ett säkert sätt.

5. Hantering av farligt material: Om byggnaden innehåller farligt material, såsom asbest eller blyfärg, måste rätt procedurer för hantering och bortskaffande följas. Anlita specialiserade entreprenörer och följ de specifika riktlinjer och regler som gäller för att säkerställa att farliga ämnen hanteras säkert och enligt bestämmelserna. Läs om asbetshantering och asbestsanering i Stockholm här.

6. Ventilation och dammhantering: Rivningsarbeten kan generera mycket damm och partiklar. Se till att det finns tillräcklig ventilation på arbetsplatsen för att minimera inandning av farliga ämnen. Använd dammavskiljningssystem och kontrollera att de fungerar korrekt. Vid behov kan det vara nödvändigt att installera stängsel eller barriärer för att förhindra spridning av damm utanför arbetsområdet.

7. Kommunikation och samarbete: Främja en öppen och tydlig kommunikation mellan alla parter som är inblandade i rivningsprojektet. Det inkluderar entreprenörer, anställda, arbetsledning och eventuellt tillsynsorgan. Uppmuntra också till samarbete och rapportering av eventuella farliga situationer eller brister i säkerheten.

8. Psykosocial trivsel och arbete utan stress: Att arbeta lugnt och metodiskt utan stress är en av de viktigaste faktorerna som bidrar till minskat antal olyckor och tillbud. Det betyder inte att jobba långsamt, det handlar om rätt tempo men samtidigt försiktighet och medvetenhet om arbetsmiljörisker.

Trygg och säker rivning i hela Stockholm

Genom att prioritera arbetsmiljön och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder kan man minimera riskerna för olyckor och skador under rivningsprojektet. Det är också viktigt att kontinuerligt övervaka och utvärdera arbetsmiljön för att säkerställa att säkerhetsstandarden upprätthålls under hela projektets gång.

Läs mer om vår hur vi jobbar tryggt och säkert med rivning i hela Stockholm.

Miljövänlig sanering och rivning - Kan vi hjälpa dig?