Kan man bara riva det man vill eller behövs tillstånd för rivning?

I Stockholm behövs ofta tillstånd för att riva en byggnad, detta för att säkerställa att rivningen sker på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt. Det kan t.ex. handla om rivningslov, tillstånd för olika typer av sanering, hantering av avfall och arbetsmiljöplaner.

Det är vanligtvis den som ansvarar för byggprojektet, byggherren som har ansvar för vad som sker på byggplatsen och att allt som sker är enligt lagar och föreskrifter. I den här artikeln tar vi upp några frågor vi möter ibland.

Läs mer om rivning och hur vi arbetar med rivning i hela Stockholm.

Men vi ska inte riva en hel byggnad bara vissa delar

Begreppet rivning innebär att du helt tar bort en byggnad, eller en del av en byggnad, med tillhörande stomme. Det räknas alltså inte som rivning om stommen står kvar, även om du tar bort byggnadens icke bärande delar både invändigt och utvändigt.

Det räknas som rivning om allt utom grunden har rivits, för att den exempelvis ska utnyttjas till en ny byggnad. Det räknas också som rivning när du tar bort endast en del av en byggnad, till exempel en veranda.

För mindre byggnader, som friggebodar eller liknande småhus, kan det ibland vara tillåtet att riva utan tillstånd, men det är alltid bäst att kontrollera med kommunen för att försäkra sig om att alla regler följs. Regelverket kan variera mellan olika kommuner, så lokala bestämmelser och planer spelar en stor roll i vad som är tillåtet.

Du kan få avslag på din ansökan om byggnaden eller byggnadsdelen omfattas av ett rivningsförbud. Detta gäller även om byggnaden behövs för bostadsförsörjningen eller ska bevaras av historiska, miljömässiga eller konstnärliga skäl.

Rivningsarbete medför olika risker, därför krävs tillstånd

Förr i tiden kunde man bara plocka upp släggan och börja riva. Väggarna var tunnare och lättare att slå ner. Men att bila ner väggar är ett arbete som är bullrigt och tungt. Så för en bättre ergonomi men även lönsamhet använder man oftast robotar eller olika maskiner. När man river hårda material som betong, sten och tegel så använder man en så kallad bilningsmaskin som slår hål med hjälp av tryck.

Korrekt avfallshantering och hantering av miljöfarliga byggnadsdelar. Här finns särskilda regler om farligt avfall och deponi tex av asbest och andra miljöfarliga byggnadsmaterial. Rivning genererar ofta en stor mängd avfall, inklusive material som kan vara farligt eller kräva särskild hantering. Professionella rivningsföretag vet hur man hanterar, sorterar och återvinner byggavfall på ett miljövänligt sätt.

Det är också viktigt att ha en fungerande Arbetsmiljöplan till skydd för de som utför arbetet, men också för det som befinner sig i närområdet.

För alla större rivningsarbeten behövs en rivningsplan. Planen ska beskriva hur rivningsmaterialet kommer att hanteras. Innan rivning ska därför en inventering av byggnaden göras som visar vilket farligt avfall och övrigt avfall som finns.

På Wasa Sanering i Stockholm är kvalité och miljö ledord

Rivningsarbete handlar inte bara om att demolera. Det finns i själva verket många lagar, regler och bestämmelser som ett entreprenadföretag måste förhålla sig till. Vårt främsta mål som rivningsföretag är att dina behov ska uppfyllas och dina förväntningar överträffas. Därför sätter vi dig som kund alltid i första rummet med våra specialiserade rivningslösningar baserade på ditt behov.

Vi jobbar med rivning på olika nivå, t.ex. lättrivning där farligt eller återvinningsbart material avlägsnas för hand eller med handhållna verktyg. Ta en kontakt så ser vi hur vi kan hjälpa dig att utföra säker och trygg rivning i hela Stockholmsregionen.

Miljövänlig sanering och rivning - Kan vi hjälpa dig?